I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Avastusõppe Liit (edaspidi: ühing), inglise keeles Estonian Associacion of Inquiry-based Learning, lühendina EAL.

1.2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest, kodukorrast ja lepingutest.

1.3. Ühingu tegevusvaldkonnaks on uurimusliku õppe osa, mida nimetatakse ka suunatud avastusõppeks ning mis baseerub laste käelisel tegevusel ja kujundab neis kõrgemat järku tunnetuslikke oskusi.

1.4. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.5. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6. Ühing on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides üle kogu Eesti Vabariigi.

1.7. Ühing ei jaga oma vara ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, annetusi teinud isikutele või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

1.8. Ühingu eesmärgid:

1.8.1. suunatud uurimusliku õppe propageerimine;

1.8.2. koolieelsete lasteasutuste ning üldhariduskoolide õpetajate professionaalse arengu toetamine

suunatud uurimusliku õppe metoodika rakendamisel;

1.8.3. supervisiooni läbiviimine suunatud uurimusliku õppe õppekavapõhise õppetegevuse rakendamisel;

1.8.4. riiklikule õppekavale vastava ning suunatud uurimuslikku õpet toetava õppematerjali väljatöötamine;

1.8.5. koostöö arendamine erinevate huvigruppidega.

1.9. Ühingu eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.9.1. propageerib suunatud uurimusliku õppe metoodikat koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, meedias, oma kodulehel, jms;

1.9.2. koordineerib ja korraldab suunatud uurimuslikku õppe praktilisi koolitusi, seminare, kogemuspäevi jms;

1.9.3. tõlgib ja kohandab riiklikule õppekavale sobivaid ja suunatud uurimusliku õppe metoodikale vastavaid erinevaid õppeteemasid;

1.9.4. organiseerib õppetööks vajalike vahendite komplekteerimist ja hankeid;

1.9.5. teeb koostööd erinevate huvigruppidega;

1.9.6. aitab moodustada piirkondlikke osakondi (edaspidi: osakond), kes tegutsevad autonoomsetena üldkoosoleku ja juhatuse otsuse alusel.

 

II ÜHINGU LIIKMED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, nõustub ühingu eesmärkidega ning täitab ühingu põhikirja, kodukorda ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus tuginedes taotleja kirjalikule avaldusele ja Ühingu kodukorrale.

2.3. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed.

2.4. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmel on õigus:

3.1.1. saada ühingu juhatuselt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;

3.1.2. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul, valida ühingu juhatuse liikmeid;

3.1.3. olla valitud ühingu juhatusse, revisjonikomisjoni ja muudesse ühinguga seotud organitesse;

3.1.4. avaldada arvamust, esitada küsimusi ja teha ettepanekuid;

3.1.5. esindada juhatuse volituse alusel ühingut teistes üleriigilistes organisatsioonides või meedias;

3.1.6. võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;

3.1.7. astuda kirjaliku avalduse alusel ühingust välja.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

3.2.1. tunnustama ühingu eesmärke ning järgima ühingu põhikirja ja kodukorda;

3.2.2. alluma üldkoosolekul ja juhatuses vastu võetud otsustele;

3.2.3. aitama kaasa ühingu tegevusele ja eesmärkide saavutamisele;

3.2.4. teavitama juhatust isikuandmete muutumise korral ühe kuu jooksul;

3.2.5. tasuma tähtaegselt ühingu liikmemaksu üldkoosolekul vastuvõetud summa ulatuses.

 

IV JUHTIMINE

4.1. Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.

4.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.3. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:

4.3.1. ühingu põhikirja muutmine ja eesmärkide kaasajastamine;

4.3.2. ühingu kodukorra kinnitamine ja muutmine;

4.3.3. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine ja laekumistähtaja kinnitamine;

4.3.4. juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;

4.3.5. osakondade asutamine ja juhtkondade koosseisu kinnitamine;

4.3.6. osakondade esinduskogu volinike kinnitamine;

4.3.7. revisjonikomisjoni määramine juhatuse ametiajaks;

4.3.8. ühingu üldkoordinaatori ametisse kinnitamine viieks aastaks;

4.3.9. majandusaasta tegevus- ning finantsaruande kinnitamine;

4.3.10. järgmise majandusaasta eelarve vastuvõtmine ja kinnitamine;

4.3.11. liikmetele kohustuste määramine;

4.3.12. muude küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3.13. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 1/2 ühingu liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu tegevliikmetest.

4.4.1. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 1/2 ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust;

4.4.2. Üldkoosolekuid võib läbi viia ühingu kodukorras sätestatud reeglite järgi veebipõhiselt.

4.5. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

4.6. Ühingu üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kalendriaastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või kui vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.7. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.8. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.9. Osakondade koosolekute üldotsused on üldkoosoleku või volinike esinduskogu päevakorras kohustuslikud.

4.10. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul liikmel on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. Volitamine on reguleeritud kodukorraga.

 

V OSAKONDADE ESINDUSKOGU VOLINIKE KOOSOLEK

5.1. Maakondades ja linnades tegutsevad kohalikud osakonnad, kes valivad oma juhatuse ja voliniku.

5.2. Kohaliku osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek.

5.3. Kohalikku osakonda juhib ja esindab volinik.

5.4. Volinike koosolek on pädev otsustama ja lahendama kõiki Ühingu tegevusega seotud küsimusi, kaasa arvatud ka kõiki üldkoosoleku pädevusse antud küsimusi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.5. Volinike koosolek toimub vähemalt üks (1) kord aastas.

5.6. Volinike koosolek koosneb seda kokku kutsuvast ühingu esimehest, juhatuse liikmetest ja volinikest.

5.7. Volinike koosolekule laienevad üldkoosoleku kokkukutsumise nõuded. Koosolekuid võib läbi viia ühingu kodukorras sätestatud reeglite järgi veebipõhiselt.

5.8. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise liikme poolt volikirja alusel esindatud kaks kolmandikku (2/3) volinikest.

5.9. Volinike koosolekul on igal volinikul üks hääl.

5.10. Volinike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud volinikest.

 

VI JUHATUS

6.1. Ühingut esindab ja selle tegevust juhib vähemalt 3-liikmeline juhatus.

6.2. Ühingu juhatuse määrab üldkoosolek või volinike koosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.

6.3. Juhatuse igapäevased õigused ja kohustused on sätestatud kodukorras.

6.4. Juhatuse tööd korraldab ja selle eest vastutab ühingu esimees, kes kutsub kokku juhatuse koosoleku vähemalt korra kvartalis.

 

VII REVISJONIKOMISJON

7.1. Ühingu tegevust kontrollib sõltumatu kontrollorgan – revisjonikomisjon. Kolmeliikmeline revisjonikomisjon valitakse ühingu üldkoosolekul juhatuse ametiajaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi seast revisjonikomisjoni esimehe, kes koordineerib komisjoni tööd.

7.2. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda ühingu juhatuselt vajalikke andmeid ja selgitusi.

7.3. Revisjonikomisjon kontrollib ühingu eesmärkide täitmist, majandustegevuste õigsust ja varade koosseisu ning koostab tulemustest aruande, mille esitab üldkoosolekule või volinike koosolekule.

7.4. Revisjonikomisjoni täpsemad ülesanded ja pädevus on toodud kodukorras.

 

VIII Majandustegevus

8.1. Ühingu vara ja vahendid:

8.1.1. moodustuvad liikmete poolt tasutud liikmemaksudest, Ühingu poolt osutatavate tasuliste teenuste tulust, annetustest, riiklike ja eraõiguslike organisatsioonide toetustest, sihtkapitalide ja sihtasutuste toetusest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest ja muudest mitmesugustest seadustega lubatud laekumistest; Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.

8.1.2. Ühingu põhivaraks on Ühingu õigusliku järjepideva tegevuse alusel tekkinud intellektuaalne vara ja muu vara, mille väärtus ületab kehtivate raamatupidamise siseeeskirjadega määratud väärtuse;

8.1.3. Ühingu omandis võib olla igasugune muu vallasvara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega;

8.1.4. Ühingu vara arvestust korraldab ühingu juhatus ja kontrollib revisjonikomisjon;

8.1.5. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. Ühingu liikmed ei ole oma varaga vastutavad Ühingu kohustuste eest;

8.1.6. Mittetulundusühingu majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest, vastavalt Raamatupidamisseadusele ning kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

8.1.7. Pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need seisukohavõtuks revisjonikomisjonile, aruanded kinnitatakse iga-aastase üldkoosoleku poolt.

 

IX Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

9.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

9.2. Ühinemise kord:

9.2.1. Ühing võib ühineda ainult teiste mittetulundusühingutega, kellel on sarnased eesmärgid.

9.2.2. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 liikmetest.

9.3. Ühingu lõppemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või mõnel muul seadustega sätestatud moel:

9.3.1. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

9.3.2. Ühingu ümberkujundamine või lõpetamine loetakse toimunuks sellekohase registrikande tegemisega.