KarinHellat

Minu esimene kokkupuude avastusõppega (inquiry learning) oli 1995.aastal Irwines (USA, California), kui prof.Mare Taagepera kutsus mind osalema Irwine Ülikooli ühekuulisel loodusainete suvekursusel. Kursuse eesmärk oli tutvustada algklassiõpetajatele loodusteaduslikku hands-on avastusõpet, et nad saaksid seda rakendada oma igapäevatöös. Kursus oli väga praktilise suunitlusega, külastasime mitmeid koole ning nägime avastusõppe tunde. Pärast seda alustasime Tartu Ülikoolis mitmete projektidega, et loodusainete lõimingut ning avastusõpet ka eesti õpetajatele tutvustada. Mare Taagepera toetusel külastasid Eestit ka mitmed avastusõppe propageerijad USA-st, kelle õhutusel viisime läbi õpetajakoolitusi ning alustasime ka uurimusliku õppe õppeainega põhiõppes, TÜ Õpetajate Seminari klassiõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele.

Aastast 2004 tekkisid võimalused üle-euroopalistes avastusõppe projektides osalemiseks, sest mitmetes Euroopa riikides oli avastusõppe kasutamine koolides juba laialdaselt levinud (nt Rootsis ja Prantsusmaal). Nende projektide toel õnnestus paljusid koole ning lasteaedu nii õppematerjalide kui vajalike vahenditega varustada.

Uurimusliku õppe sissetoomine Eesti üldhariduskoolide õppekavasse (2011) muutis uurimusliku õppe entusiastide pärusmaast õppetöö kohustuslikuks elemendiks, millele tänaseks kõik kooliastmed peavad tähelepanu pöörama ning mis on muutunud koolide õppekavade lahutamatuks osaks. Sellega seoses suurenes õpetajate huvi avastusõppe praktilise rakendamise vastu ning Eduko programmi raames tegelesin 2012 – 2015 terve rea koolituste läbiviimisega, et avastusõpet õpetajatele tutvustada. Kuna Tartu Katoliku Hariduskeskuses oli selleks ajaks avastusõppe rakendamine esimeses kooliastmes võetud kooli õppekavva ja seda rakendasid kõik õpetajad, oli meeldiv koos nendega avastusõppe teemakoolitusi läbi viia. Suurepärane koostöö koolituste läbiviimisel oli ka Pärnu, Viljandi ja Põlva lasteaedade praktiseerivate õpetajatega, kes osalesid aktiivselt koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitustel.

Eesti Avastusõppe Liidu koolituskeskuse kaudu on kavas koolituste kaudu avastusõpet veelgi laiemale õpetajate ringile tutvustada ning arendada uurimusliku õppe materjale ka järgnevatele põhikooli astmetele.

Karin Hellat

Koolituskeskuse juhataja