Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Kooli õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleerib õppekorralduseeskiri, kus on sätestatud:
  • õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel;
  • otsuse õppija kooli vastuvõtmise kohta teeb direktor;
  • Kool peab õppijate kursustel osalemise kohta andmebaasi;
  • õppija arvatakse kooli andmebaasist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal;
  • õppija õppetööl osalemist tõendab kool vajadusel vastavate tõendite väljastamisega;
  • õppijal on õigus osaleda nii üksikutel kursustel kui ka terviklikel koolitusprogrammidel;
  • õppijaks võib olla iga täiskasvanud füüsiline isik, kes on tasunud koolituse maksumuse.
 • Õppija võidakse kursuse või õppekavas osalevate nimistust kustutada õppija või teda esindava juriidilise isiku ning kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel korral.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 • Õppekava üksikutelt kursustelt puudumisel õppija osalemise tasu ei hüvitata, küll aga on õppijal õigus saata end asendav kolleeg;
 • Õppijal on õigus:
  • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituste eest;
  • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
 • Õppemaksu suurus kinnitatakse kooli nõukogu poolt direktori ettepanekul hiljemalt 1 (üks) kuu enne koolitustegevuse algust.
 • Õppemaksu tasumise kord ja selle suurus määratakse kooli ja õppuri vahelise individuaalse lepinguga.
 • Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

 • Koolis toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.
 • Kool koostab õppekava täienduskoolituse läbiviimiseks.
 • Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
  • õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
  • õpingute alustamise tingimused;
  • õppekava nimetus;
  • õppekeel;
  • õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
  • õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate õpetajate nimedega;
  • õpingute lõpetamise nõuded;
  • õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
  • õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
 • Õppekava koostab direktor ja selle kinnitab nõukogu.
 • Koolitusluba registreeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
 • Õppetöö viiakse üldjoontes läbi kursustena.
 • Õppetöö põhivormideks on loengud ja seminarid, praktikumid, rühmatööd ja loovülesanded, kodused ülesanded ja iseseisev praktiline töö.
 • Kool väärtustab organisatsioonisisese arendustegevuse tulemuslikkuse tagamisel nii teadmiste kui ka praktilise kogemuse sünergiat.
 • Vajadusel koostatakse vastavalt tellija soovile valdkonna loengukursustest tsükkel.
 • Õppetööl osalemist arvestatakse akadeemilistes tundides.
 • Kooli arvestuslik õppeaasta algab 1. augustil ja lõpeb 31. juulil.

Koolis õppimise kord

 • Kooli õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleerib õppekorralduseeskiri, kus on sätestatud:
  • õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel;
  • otsuse õppija kooli vastuvõtmise kohta teeb direktor;
  • Kool peab õppijate kursustel osalemise kohta andmebaasi;
  • õppija arvatakse kooli andmebaasist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal;
  • õppija õppetööl osalemist tõendab kool vajadusel vastavate tõendite väljastamisega;
  • õppijal on õigus osaleda nii üksikutel kursustel kui ka terviklikel koolitusprogrammidel;
  • õppijaks võib olla iga täiskasvanud füüsiline isik, kes on tasunud koolituse maksumuse.
 • Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on selle täielikult läbinud.
 • Kui õppija on registreerunud õppekavale, loetakse see lõpetatuks pärast õppekava üksikkursuste täies mahus täitmist.
 • Õppekava üksikutelt kursustelt puudumisel õppija osalemise tasu ei hüvitata, küll aga on õppijal õigus saata end asendav kolleeg;
 • Õppija võidakse kursuse või õppekavas osalevate nimistust kustutada õppija või teda esindava juriidilise isiku ning kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel korral.
 • Kursuse lõpetamist tõendab kooli tõend ja õppekava lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolis toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.
 • Kool koostab õppekava täienduskoolituse läbiviimiseks.
 • Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
  • õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
  • õpingute alustamise tingimused;
  • õppekava nimetus;
  • õppekeel;
  • õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
  • õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate õpetajate nimedega;
  • õpingute lõpetamise nõuded;
  • õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
  • õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolituskeskuse Luwi poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
  • õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

 Õpetajate kohustused

 • Õpetajatel on kohustus:
  • tagada õppijate võimalused õppekava või programmi täitmiseks;
  • luua õppekeskkond, mis tugineb õppijate ja koolitajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl.

 Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga.