ppekava_suunatud-uurimisliku-õppe-rakendamine-koolieelses-lasteasutuses

Lae alla õppekava

voldik2-v4

Tutvustav voldik

Suunatud uurimusliku õppe täiendkoolituse õppekava koolieelses lasteasutuses koosneb kuuest teemast.

 

Täiendkursuse läbinu

● on tuttav suunatud uurimusliku õppe meetodiga ja tunneb selle rakendamiseks

vajalikke tingimusi;

● oskab suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe kaudu omandatavaid teadmisi

seostada ümbritseva keskkonna ning igapäevase elu nähtustega;

● oskab analüüsida suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe käigus omandatavate

teadmiste olulisust laste kõrgemat järku tunnetuslike oskuste kujunemisel;

● mõistab üldõpetuse vajalikkust koolieelses lasteasutuses;

● omab valmisolekut ja oskab rakendada suunatud uurimusliku õppe moodulite

teemasid koolieelses lasteasutuses, järgides üldõpetuslikku tööviisi põhimõtteid.

 

Teema lõpetamisel väljastatav dokument: Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskuse tõend.