Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskus

Täiskasvanute koolitusasutuse PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühingu Eesti Avastusõppe Liidu (registrikoodiga 80363981, edaspidi pidaja) poolt asutatud täiskasvanute koolitusasutuse ametlik nimetus eesti keeles: EESTI AVASTUSÕPPE LIIDU KOOLITUSKESKUS, (edaspidi kool) nimetus inglise keeles: Training Center of Estonian Associacion of Inquiry-based Learning (lühend: TCEAIL).

1.1. Kooli põhikiri on kinnitatud 17.03.2015. aastal.

1.2. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Ravila 14A, Tartu.

1.3. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, pidaja põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.

1.4. Kool võib oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks luua filiaale ja esindusi.

1.5. Kooli  õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.6. Koolil on oma sümboolika, pitsat ja arvelduskontod pankades ning iseseisev eelarve, mis on lahus pidaja teistest eelarvetest.

1.7. Oma põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks ja tegevuse arendamiseks kasutab ja valdab kool vastavalt kokkuleppele vara, mis on pidaja omand ja bilansis.

1.8. Kool kasutab asjaajamisteks ja õppekeeleks eesti keelt.

 

II KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Kooli tegevuse eesmärkid on:

2.1.1. täiskasvanute täiendusõppe läbiviimine;

2.1.2. koostöö teiste õppeasutustega ning vastava valdkonna ettevõtetega;

2.1.3. koolieelsete lasteasutuste ning üldhariduskoolide õpetajate professionaalse arengu toetamine suunatud uurimusliku õppe metoodika rakendamisel;

2.1.4. supervisiooni läbiviimine suunatud uurimusliku õppe õppekavapõhise õppetegevuse rakendamisel.

2.2. Kooli ülesanded on:

2.2.1. õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas õpetatavate täienduskoolituste õppekavade koostamine ning arendamine;

2.2.2. koordineerib ja korraldab suunatud uurimuslikku õppe praktilisi koolitusi, seminare,  jms;

2.2.3. tõlgib ja kohandab riiklikule õppekavale sobivaid ja suunatud uurimusliku õppe metoodikale vastavaid erinevaid õppeteemasid;

2.2.4. riiklikule õppekavale vastava ning suunatud uurimuslikku õpet toetava õppematerjali väljatöötamine.

 

III JUHTIMINE JA STRUKTUUR

3.1. Kooli juhtorganid on nõukogu ja direktor.

3.2. Direktori pädevus:

3.2.1. Direktor juhib kooli. Vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning  rahaliste ja varaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.3. Direktori ülesanded:

3.3.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.3.2. Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist, õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ja sihtotstarbelisest toetusest laekunud rahaliste vahendite kasutamisest.

3.3.3. Direktor teatab pidajale viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.3.4. Direktor juhib õppetööd, vastutab õpetajate pädevuse, õppetöö kvaliteedi ja kooli arengu eest, järgides pidaja seaduslikke korraldusi.

3.3.5. Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud nõukogule.

3.3.6. Direktor määrab kindlaks direktori asendamise korra.

3.3.7. Direktor on tööandjaks personalile ja kinnitab nende ametijuhendid, sõlmib või muudab  lepinguid õpetajate, töötajate ja teiste füüsiliste ning juriidiliste isikutega vastavalt seadusandlusele.

3.3.8. Direktor vastutab kooli õppekava koostamise ning nõukogule esitamise eest.

3.3.9. Direktor teostab oma tööülesannete pädevuses tehinguid ning lahendab talle suunatud küsimusi.

3.3.10. Direktor osaleb kooli arengukava ja õppekavade koostamisel ning esitab need nõukogule.

3.3.11. Direktor koostab kooli tegutsemiseks vajaliku asjaajamiskorra ja koostab vastavad reglemendid.

3.3.12. Direktor sõlmib lepingud kooli ja õppijate vahel ning sanktsioneerib väljastatavad arved.

3.4. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja. Direktor määratakse ametisse kuni viieks aastaks

3.5. Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel.

Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

3.6. Kooli nõukogu:

3.6.1. on kollegiaalne otsustuskogu, kus otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;

3.6.2. nõukogu võib vajadusel oma koosolekuid läbi viia elektroonsel teel ning koosolekud toimuvad mitte harvemini kui üks kord poolaastas;

3.6.3. kuni 5-liikmelise nõukogu koosseisu kinnitab pidaja;

3.6.3.1. 5-liikmelisesse kooli nõukokku kuulub pidaja poolt määratud üks pidaja juhatuse liige.

3.6.4. nõukogu volitused kehtivad viis (5) aastat;

3.6.5. nõukogu töös osaleb sõnaõigusega kooli direktor;

3.6.6. nõukogu pädevuses on kooli põhikirja muutmisettepanekute tegemine pidajale;

3.6.7. osaleb kooli tegevus- ja arengusuundade määramises ning õppekavade koostamises ja kinnitamises;

3.6.8. osaleb kooli eelarvestrateegiate koostamises, annab hinnanguid majandusaasta aruandele ja esitab need pidajale;

3.6.9. nõukogul on õigus teha pidajale selle tööd edendavaid ettepanekuid;

3.6.10. kehtestab koolitajate kvalifikatsiooninõuded ning nendele vastavuse hindamise kriteeriumid;

3.6.11. määrab õppijate hulga õpperühmades;

3.6.12. vaatab läbi õppemaksu määramise, sellest vabastamise, soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja korra ning esitab pidajale kinnitamiseks.

3.7. Kooli struktuur:

3.7.1. Kooli juhatajaks on direktor, kelle määrab ametisse pidaja.

3.7.2. Direktorile alluvad õpetajad.

3.7.3. Koolil võivad olla filiaalid ja esindused.

 

IV ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

4.1. Koolis toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.

4.2. Kool koostab õppekava täienduskoolituse läbiviimiseks.

4.3. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

4.3.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

4.3.2. õpingute alustamise tingimused;

4.3.3. õppekava nimetus;

4.3.4. õppekeel;

4.3.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

4.3.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate õpetajate nimedega;

4.3.7. õpingute lõpetamise nõuded;

4.3.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

4.3.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide,

sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele,

kui need on kehtestatud

4.4. Õppekava koostab direktor ja selle kinnitab nõukogu;

4.5. Koolitusluba registreeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

4.6. Õppetöö viiakse üldjoontes läbi kursustena.

4.6.1. Õppetöö põhivormideks on loengud ja seminarid, praktikumid, rühmatööd ja loovülesanded, kodused ülesanded ja iseseisev praktiline töö.

4.6.2. Kool väärtustab organisatsioonisisese arendustegevuse tulemuslikkuse tagamisel nii teadmiste kui ka praktilise kogemuse sünergiat.

4.6.3. Vajadusel koostatakse vastavalt tellija soovile valdkonna loengukursustest tsükkel.

4.7. Õppetööl osalemist arvestatakse akadeemilistes tundides.

4.8. Kooli arvestuslik õppeaasta algab 1. augustil ja lõpeb 31. juulil.

 

V KOOLIS ÕPPIMISE KORD

5.1. Kooli õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleerib õppekorralduseeskiri, kus on sätestatud:

5.1.1. õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel;

5.1.2. otsuse õppija kooli vastuvõtmise kohta teeb direktor;

5.1.3. Kool peab õppijate kursustel osalemise kohta andmebaasi;

5.1.4. õppija arvatakse kooli andmebaasist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal;

5.1.5. õppija õppetööl osalemist tõendab kool vajadusel vastavate tõendite väljastamisega;

5.1.6. õppijal on õigus osaleda nii üksikutel kursustel kui ka terviklikel koolitusprogrammidel;

5.1.7. õppijaks võib olla iga täiskasvanud füüsiline isik, kes on tasunud koolituse maksumuse;

5.2. Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on selle täielikult läbinud.

5.2.1. Kui õppija on registreerunud õppekavale, loetakse see lõpetatuks pärast õppekava üksikkursuste täies mahus täitmist.

5.2.2. Õppekava üksikutelt kursustelt puudumisel õppija osalemise tasu ei hüvitata, küll aga on õppijal õigus saata end asendav kolleeg;

5.3. Õppija võidakse kursuse või õppekavas osalevate nimistust kustutada õppija või teda esindava juriidilise isiku ning kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel korral.

5.4. Kursuse lõpetamist tõendab kooli tõend ja õppekava lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

 

 

VI ÕPPIJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Õppijal on õigus:

6.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

6.1.2. nõuda heatasemelist koolitust;

6.1.3. saada teavet õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

6.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituste eest;

6.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

6.2. Õppija on kohustatud:

6.2.1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

6.2.2. osalema õppetöös;

6.2.3. järgima enda õppemaksu tasumise tähtaegu;

6.2.4. täitma kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

 

VII ÕPETAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Õpetajatell on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

7.2. Õpetajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutega ja ametijuhenditega.

7.3. Õpetajatel on õigus:

7.3.1. saada direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

7.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

7.4. Õpetajatel on kohustus:

7.4.1. tagada õppijate võimalused õppekava või programmi täitmiseks;

7.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õppijate ja koolitajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

7.4.3. tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

 

VIII TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

 

IX ÕPPEMAKSU KORRALDUS

9.1. Kooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse pidaja poolt tehtud investeeringutest, õppemaksudest, majanduslepingutest, saadavatest sihttoetustest ja sponsorluse teel saadud annetustest ning rahastatud projektide summadest.

9.2. Õppemaksu suurus kinnitatakse kooli nõukugu poolt direktori ettepanekul hiljemalt 1 (üks) kuu enne koolitustegevuse algust.

9.3. Õppemaksu tasumise kord ja selle suurus määratakse kooli ja õppuri vahelise individuaalse lepinguga.

9.4. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

 

X KOOLITUSTEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE VÕI LÕPETAMINE

10.1. Pidaja juhatus on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:

10.1.1. kui koolil puudub kuue (6) kuu jooksul kehtiv koolitusluba;

10.1.2. kui kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

10.1.3. kui pidaja või nõukogu on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

10.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õppijatele, töötajatele ja Haridus- Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

 

XI KOOLI PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

11.1. Põhikirjas tehakse muudatused pidaja otsusega järgmistel juhtudel:

11.1.1. Eesti Vabariigi seadustega või nende alusel välja antud õigusaktidega vastavusse viimisel;

11.1.2. vastavalt kooli tegutsemise vajadusele.

11.2. Muudatused ja täiendused põhikirjas kinnitab pidaja.

 

 

Põhikiri on kinnitatud

17.03.2015