9. mail toimus TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna hoones (Lossi 36) Tartu linna lasteaia- ja klassiõpetajate 1. avastusppe kogemuspäev. Ettekannetega esinesid Tartu linna erinevate koolide klassiõpetajad, kes tutvustasid oma seniseid kogemusi suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe rakendamisel 1. kooliastmes.

9. mail toimus Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetaja Kairi Kutta eestvedamisel esimene avastusõppe kogemuspäev Tartu linna klassiõpetajatele. Üritus toimus vastrenoveeritud majas Lossi 36, kus asub Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppehoone.
Kogemuspäeva avas Tartu Ülikooli Keemia Instituudi õppejõud ja avastusõppe koolitusjuht Karin Hellat, kes andis põhjaliku ülevaate avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe olemusest, vajalikkusest ning selle käekäigust Eestis. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. Arusaamisega õppimine loob motivatsiooni elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus.
Edasi jagasid oma töörõõmu kogemusi Piret Jõul ja Helis Hani Tartu Kivilinna Gümnaasiumist; Tiiu Putrolainen ja Luule Vaht Tartu Raatuse Koolist; Angela Männik, Leili Läänemets ja Merike Kärner Tartu Mart Reiniku Koolist; Signe Keskküla ja Jane Krasilnikova ning Marge Paluoja Tartu Katoliku Hariduskeskusest. Kogemuspäevalt jäi kõigi esinejate poolt kõlama mõte, et avastusõpe võimaldab õppida nii, et kogu pakutav võetakse laste poolt vastu hinnalise kingitusega, mitte raske kohustusena. Õpilased ootavad tunde, on aktiivsed tegutsejad. Õpetajad on õnnelikud uute õpetamisviiside kasutamise üle, lapsevanemate tagasiside on olnud positiivne.
Kõrvaltvaatajana jäid kõrvu ka ettetulnud probleemid ja valupunktid: aja puudus (vähene loodusõpetuse tundide arv õppekavas), vahendite ja materjalide nappus või puudumine ning nende purunemine töö käigus, abiõpetaja ning koolituste vajadus.
Päev lõppes üleskutsega liituda Eesti Avastusõppe Liiduga.
KUI ÕPETAJA ON ISE ÕHINAGA AVASTAMAS, SIIS KA LAPSED ON SÄRASILMSED JA OOTAVAD PÕNEVUSEGA UUT VÄLJAKUTSET!

Kersti Krüünvald
Ülle Kepler

Tartu Veeriku Kooli klassiõpetajad